Als professionele regressie- en reïncarnatietherapeuten en leden van de beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, willen wij graag dat u tevreden bent over uw sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen. Vanaf 1 januari 2017 kunt u dan de volgende weg bewandelen:

  1. In eerste instantie komt de klacht – mondeling of schriftelijk – bij de regressie- en reïncarnatietherapeut terecht. U kunt die richten aan Regressietherapie Noord (voor adresgegevens zie de contactpagina).Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen therapeut en cliënt er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, kunt u zich als cliënt wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze weg kan wel enige tijd in beslag nemen.
  2. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijk persoon, die niet verbonden is aan de NVRT. Hij/ zij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij een klachtenonderzoek uiterlijk binnen 10 weken) en in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.
  3. Is de cliënt ontevreden met de onder B) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buitenrechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden. De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen.

Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft de mogelijkheid om alsnog naar de rechter te gaan. De rechter zal een bindend advies doorgaans slechts marginaal (beperkt) toetsen. Dat houdt in dat de rechter nagaat of het advies op een juiste manier tot stand is gekomen en of het voldoende is gemotiveerd. Alleen wanneer dit niet in orde is, zal de rechter uw zaak opnieuw beoordelen.

De beroepsorganisatie NVRT is aangesloten bij het NIBIG, welke de klachtenprocedure uitvoert. Voor het inschakelen van de Klachtenfunctionaris kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl . Deze regeling volgt de voor alle officiële zorgverleners geldende wetgeving in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ).

regressietherapie