Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze Praktijk

Algemeen

Met ingang van 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG).

De AVG is de (nieuwe) wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

In de praktijk betekent dit, dat wij binnen Regressietherapie Noord onszelf nader onder de loep nemen en de verwerkingsstromen van gegevens vastleggen en beveiligen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn.

 

PRIVACY BY DEFAULT EN BY DESIGN:

Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens?

Wij, Anneke de Koning-Kooistra en Marguérite Westra-Dobbinga,  letten er nauwgezet op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt noodzakelijk is.

Regressietherapie Noord gebruikt persoonsgegevens  alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, namelijk het agenderen van afspraken, uw behandeling (de sessies) en het financieel afhandelen van de behandeling.

Wij vragen toestemming aan u voor het verwerking van persoonsgegevens, middels het toestemmingsformulier van onze praktijk.

 

De plichten van de praktijk
Regressietherapie Noord is volgens de AVG de verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvinden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, medische klacht(en) en eventueel de naam van de zorgverzekeraar en de doorverwijzer worden uitsluitend voor specifieke doeleinden verzameld, t.w.  :
 • voor therapeutische zorgverlening;
 • voor een doelmatige financiële afhandeling van uw behandelingen

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u worden verwerkt en vooraf wordt uw goedkeurig gevraagd middels een door uzelf ondertekende toestemmingsverklaring.
 • Beide therapeuten werkzaam binnen Regressietherapie Noord hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en hebben geheimhoudingsplicht.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen (zoals werken met inlogcodes op beveiligde pc’s met beveiligde software).
 • De verslagen van uw sessies worden uitsluitend op papier en in afgesloten dossierkasten bewaard. Er vindt geen online dossierregistratie plaats en tevens worden er geen dossierverslagen op PC’s of (externe) servers bewaard.
 • Voor eventuele vernietiging van documenten maken wij gebruik van een papiervernietiger P4 (400 snippers per A4).
 • De strenge beveiligingseisen worden ook aan partijen gesteld die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (bv onze Host en accountant) middels verwerkerovereenkomsten.
 • Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden, melden wij dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt; ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor persoonlijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
 • Voor uw financiële gegevens hanteren wij de wettelijke fiscale termijn van 7 jaar.    

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.
 • Het recht op inzage en een afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het  recht om te vragen uw medische gegevens (gedeeltelijk) te vernietigen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten / bezwaar aan te tekenen.
 • Het recht op dataportabiliteit, d.w.z. overdraagbaarheid van persoonsgegevens; het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of mentor).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De therapeuten van Regressietherapie Noord hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen.

Op grond van een wettelijk voorschrift (rechtsgrond) kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van anderen.

 

Uw gegevens worden slechts voor kwaliteitsdoeleinden (geanonimiseerd) verstrekt aan derden, zoals genoemd in de toestemmingsverklaring tussen u en onze praktijk.

Klachten: indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, kunt u daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Zie daarvoor de pagina contactgegevens op de website.